2. Tlačová správa

 

2. Tlačová správa (pdf)

 

Projekt, ROHU48 DIRCCES s názvom Budovanie kapacít integrovaných systémov reakcie na cezhraničné katastrofy” sa realizuje v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rumunsko-Maďarsko, v programovej priorite, ktorej je cieľom zlepšiť ochranu pred katastrofami a riadenie rizík. Jeho špecifickým cieľom je rozvíjať cezhraničnú ochranu pred katastrofami a riadenie rizík v rámci priority SO5 / b. Cieľovou skupinou je obyvateľstvo.

Mesto Sarvaš pôsobí ako partner projektu, kým rumunské mesto Élesd je vedúcim partnerom a tiež rumunské mesto Sólyomkővár je ďalším partnerom projektu. Projekt sa začal 01.10. 2019 a končí sa 31. 03. 2021. Celkový rozpočet projektu je 485 400 EUR, mesta  Sarvaš 150 000 EUR.

Účelom tohto článku v tlači je zhrnúť akvizície a udalosti, ktoré sa doteraz uskutočnili. Vzhľadom na súčasnú zdravotnú krízu došlo v našej samospráve k oneskoreniu usporiadania informačných dní, pretože tiež čakáme účastníkov od našich partnerov, z Rumunska na veľkopočetné -100 osôb – podujatia.

Akvizícia aktivít už prebieha, v Sarvaši sú vybrané firmy pre projektový manažment, komunikačnú činnosť,  organizovanie podujatí, vydávanie tlačových správ a firma, ktorá vytvára trojjazyčný web. Súvisiace práce pokračujú bez oneskorenia. Zaobstarania boli pomalšie, ako sa očakávalo, pretože požadovaný počet ponúk nebol doručený v každom prípade. Postup nákupu 9-miestneho terénneho auta s pohonom 4X4 už bol dokončený, ale kvôli vírusu COVID-19 musíme čakať mesiace, kým nám ho dovezú.  Pokiaľ ide o ďalšie vybavenie (vojenský stan, príves, zhutňovače, čerpadlá, zjazdové kosačky, potrubné a kanalizačné inšpekčné kamery), čakáme na ponuky do 16. júna a 19. júna 2020, o ktorých dúfame, že sa budeme môcť rozhodnúť na júnovom zasadnutí zastupiteľstva. Uskutočnenie informačných dní (s maďarsko-rumunskou účasťou) je pravdepodobne najväčším oneskorením, pretože karanténna povinnosť vo vzťahoch medzi Maďarskom a Rumunskom ešte nie je zrušená. Počas nášho projektu sa uskutoční 5 záverečných informačných dní so 100 ľuďmi, 1 študijná cesta medzi mestami Sarvaš  a Élesd  a záverečné partnerské stretnutie so záverečnou konferenciou.

Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od koordinátoru projektu Prievaráné Mácsár Eszter  v projektovej skupine na Mestskom úrade v Sarvaši.

„Obsah tejto tlačovej správy neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Vélemény

Betűméret
Kontraszt