1. Tlačová správa

 

1. Tlačová správa (pdf)

 

Samospráva mesta Sarvaš začala druhý cezhraničný projekt s partnerskými mestami Élesd a Sólyomkővár v Rumunsku. Naša samospráva tento mesiac dokončuje prvý úspešný cezhraničný projekt, ale už začína ďalší, s menším partnerským konzorciom, ale dúfame, že bude rovnako úspešný. Názov súčasného projektu po anglicky: „Development of an integrated response capacity to cross border emergency situations” a po maďarsky:  „Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése” – „Budovanie kapacít integrovaných systémov reakcie na cezhraničné katastrofy”, kód projektu: ROHU48, krátky názov: DIRCCES, ktorý sa skladá zo začiatočných písmen anglického ekvivalentu názvu. Projekt sa realizuje v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rumunsko-Maďarsko, v programovej priorite, ktorej je cieľom zlepšiť ochranu pred katastrofami a riadenie rizík. Jeho špecifickým cieľom je rozvíjať cezhraničnú ochranu pred katastrofami a riadenie rizík v rámci priority SO5 / b. Cieľovou skupinou je obyvateľstvo. Realizačný termín projektu je 18 mesiacov, začiatok projektu: 01.10.2019, čas ukončenia: 31.03.2021.

Vedúcim partnerom projektu je Samospráva mesta Élesd /Rumunsko/.

Celkový rozpočet projektu je 485 400 EUR, z toho 225 000 EUR pre mesto Élesd, 110 400 EUR pre mesto Sólyomkővár a 150 000 EUR pre mesto Sarvaš. Podpora projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 82,31%, celkovo 399 532,74 EUR na úrovni projektu, čo je doplnené so sumou domácej podpory spolufinancovania na oboch stranách hranice. Projekt zahŕňa soft prvky súvisiace s témou riadenia katastrof (informačné dni, študijné cesty) a značné obstaranie vybavenia pre všetkých troch partnerov.

„Obsah tejto tlačovej správy neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Vélemény

Betűméret
Kontraszt